Toimitusehdot

Uudenmaan Vuokramuurarit

1. Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Uudenmaan Vuokramuurarien ja asiakkaan väliseen henkilöstövuokrausta koskevaan sopimukseen. Näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä. Nämä ehdot sääntelevät vain Uudenmaan Vuokramuurarit ja asiakkaan välistä suhdetta, eikä niihin voi vedota kolmas taho. Näistä ehdoista voidaan poiketa vain osapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella. 1.1. Asiakkaalla näissä sopimusehdoissa tarkoitetaan asiakasta, joka hankkii Nurmijärven Muurarit Oy:n aputoiminimen Uudenmaan Vuokramuuraripalvelun vuokratyövoimaa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. 1.2. Vuokratyöntekijällä (jäljempänä työntekijä) tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa Nurmijärven Muurarit Oy työsuhteessa olevaa luonnollista henkilöä ja yhteistyökumppaniyritystemme työntekijöitä joka suorittaa tilauksesta asiakkaan työnjohdon ja valvonnan alaisena hänelle osoitettuja työtehtäviä. 1.3. Näiden yleisten sopimusehtojen osapuolilla tarkoitetaan Uudenmaan Vuokramuuraripalvelua, josta käytetään lyhennettä Uudenmaan Vuokramuurarit ja asiakasta.

2. Sopimuksen syntyminen Nämä sopimusehdot tulevat sovellettavaksi, kun sopimus työvoiman välittämisestä on solmittu osapuolten kesken. Sopimusehdot on toimitettu asiakkaalle kirjallisena. Uudenmaan Vuokramuurarit varaa mahdollisuuden muuttaa näitä ehtoja.

3. Asiakkaan tulee antaa Uudenmaan Vuokramuurareille oikeat ja riittävät tiedot kaikista tilauksen sisältöön liittyvistä seikoista ja työturvallisuuden kannalta erityisesti huomioitavista asioista, kuten työntekijän terveydentilavaatimuksista. – työntekijäkohtaisesti suoritettavista työtehtävistä, työntekopaikasta, tilauksen syystä ja kestosta, työskentelyajoista, työn erityispiirteistä, soveltamastaan työehtosopimuksesta tai muista asiakkaan käytännöistä, joilla voi olla vaikutusta vuokratyöntekijän palkkaukseen tai etuihin. Muutoksista näissä asioissa asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Uudenmaan Vuokramuurareille myös asiakassuhteen aikana. – ennalta tiedossa olevista työn keskeytyksistä jo tilauksen yhteydessä.

4. Uudenmaan Vuokramuurarit toimittaa työntekijän asiakkaan käyttöön vastiketta vastaan ja vastaa työntekijän henkilöstökuluista kuten palkasta, sosiaalikuluista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Uudenmaan Vuokramuurarien tieto välitetyn työntekijän työtaidosta, osaamisesta ja soveltuvuudesta tilattuun tehtävään perustuu mahdollisiin koulu- ja työtodistuksiin, aiempien asiakkaiden kokemuksiin, sekä henkilökohtaiseen haastatteluun.

5. Mikäli toimitettu palvelu ei asiakkaan mielestä vastaa sovittua, on asiakkaan keskeytettävä työn suoritus ja ilmoitettava siitä Uudenmaan Vuokramuurareiden edustajalle. Uudenmaan Vuokramuurarit pyrkii korjaamaan havaitut puutteet tai, asiakkaan niin halutessa, välittämään tilalle toisen työntekijän. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä, mikäli katsoo, ettei työntekijä ei sovellu työtehtävään.

6. Asiakas sitoutuu – noudattamaan työntekijän osalta työlainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja sovellettavaa työehtosopimusta. Asiakas vastaa työnjohdosta ja valvonnasta, sekä työn järjestelyihin liittyvistä työnantajavelvoitteista kuten asiakasta sitovien työsuojelumääräysten noudattamisesta. – kohtelemaan työntekijää oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti suhteessa omiin työntekijöihin ja suhteessa muihin vuokratyöntekijöihin sekä noudattamaan vuokratyöntekijöiden osalta tasa-arvolakia, yhdenvertaisuuslakia, tietosuojaa koskevia lakeja sekä muutoin pidättäytymään työntekijän epäasiallisesta kohtelusta työntekijän valinnassa, tilauksen kestäessä sekä tilausta päätettäessä.

7. Vastuu työntekijästä – asiakas vastaa työntekijän työtehtäviin ja työsuojeluasioihin perehdyttämisestä ennen työnteon aloittamista ja siitä että työntekijä saa riittävät tiedot työtehtävistä ja niiden asianmukaisesta suorittamisesta, sekä työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä. – työ suoritetaan asiakkaan osoittamissa tiloissa ja asiakkaan osoittamilla työvälineillä sekä työmenetelmien mukaisesti, mikäli muusta ei ole erikseen osapuolten välillä kirjallisesti sovittu. – työntekijät siirtyvät asiakasyrityksen välittömän työnjohdon ja valvonnan alaisuuteen heidän saavuttua ensimmäisen kerran asiakasyrityksen määräämään työpaikkaan. Asiakkaan työnjohto ja valvontavastuu päättyvät työntekijän viimeisenä työpäivänä työntekijän poistuttua asiakkaan osoittamasta työkohteesta. – asiakas vastaa työsuojelumääräysten soveltamisesta työntekijän työtehtävissä. Asiakas antaa tekijälle työssä tarpeelliset erikoissuojavaatteet ja välineet (erikoisjalkineet, kypärät, käsineet, kuulo- ja hengityssuojaimet jne.), ja valvoo, että niitä käytetään. – asiakas vastaa, että työterveyshuoltolain mukaiset työpaikkatarkastukset on tehty työntekijän työpaikalla ja työpaikkaselvitys toimitetaan Uudenmaan Vuokramuurareille pyydettäessä. – asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta lakisääteisestä työterveystarkastuksesta, mikäli työntekijän tekemä työ sitä aloittaessa tai myöhemmin olosuhteiden muuttuessa sitä edellyttää. Uudenmaan Vuokramuurarit veloittaa tästä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset asiakkaalta. – asiakas on velvollinen antamaan työntekijälle lain ja/tai työehtosopimuksen mukaiset tauot ja lepoajat. Työt tulee järjestää siten, että työntekijällä on mahdollisuus lain ja työehtosopimuksen mukaisiin lomiin, vapaisiin ja muihin poissaoloihin. – asiakas voi sopia työntekijän kanssa ylitöiden tekemisestä lain, työehtosopimuksen ja Uudenmaan Vuokramuurarien kanssa sovittujen rajojen puitteissa. – asiakkaan tulee antaa pyydettäessä Uudenmaan Vuokramuurareille kaikki vuokratyönvälitykseen liittyvien työnantajavelvoitteiden täyttämistä varten tarvittavat tiedot kuten tiedot työtodistuksen laatimista, työaikakirjanpitoa ja vuosilomakirjanpitoa varten. – asiakas on velvollinen pitämään työpaikalla työtuntilistaa, johon vuokratyöntekijät merkitsevät työtuntinsa ja johon perustuen he ilmoittavat työtuntinsa palkanmaksua ja laskutusta varten. Asiakas on velvollinen seuraamaan merkittyjen tuntien oikeellisuutta ja huomautettava mahdollisista epäkohdista välittömästi Uudenmaan Vuokramuurarien edustajalle. Huomautus on tehtävä kirjallisesti viimeistään viikon kuluessa havainnosta. Työtuntilista on toimitettava viipymättä Uudenmaan Vuokramuurareille näin pyydettäessä – työntekijän poissaolon sattuessa Uudenmaan Vuokramuurarit pyrkii järjestämää sijaisen mahdollisuuksien mukaisesti, asiakkaan niin halutessa. Poissaolosta on ilmoitettava Uudenmaan Vuokramuurarien edustajalle heti. – asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata työntekijää edelleen ilman Uudenmaan Vuokramuurarien suostumusta.

8. Rekrytointi – asiakas sitoutuu siihen, että ei ota Uudenmaan Vuokramuurarien välittämää työntekijää/aliurakoitsijaa suoraan omaan palvelukseensa sopimuskauden aikana. Jos näin kuitenkin tapahtuu, on Uudenmaan Vuokramuurareilla oikeus veloittaa järjestelykustannustensa kattamiseksi rekrytointipalkkio, jonka suuruus on 10000 € (sis. 0% alv.) per henkilö. Uudenmaan Vuokramuurareilla on oikeus laskuttaa tämä palkkio välittömästi 7 päivän maksuehdolla. Uudenmaan Vuokramuurarien välittämät työntekijät/aliurakoitsijat eivät saa sopimuskauden aikana vaatia/vastaanottaa asiakkaalle tehdystä suoritteesta korvausta suoraan asiakkaalta.

9. Laskutus ja veloitusperusteet – laskutushinta on suullisesti, tai tilausvahvistuksella kirjallisesti ilmoitettu tuntiveloitus suoritetuntien, tai muun sopimuksessa sovitun laskutusperusteen mukaisesti. Minimiveloitus on kahdeksan (8) tuntia/päivä/henkilö. Poikkeuksista on sovittava kirjallisesti Uudenmaan Vuokramuurarien edustajan kanssa tapauskohtaisesti. – Uudenmaan Vuokramuurarit laskuttaa tehdyt suoritteet viikoittain, ellei toisin ole sovittu ja laskun maksuehto on 14 pv netto. Myöhästyneestä suorituksesta peritään sopimuksen mukainen 14% viivästyskorko. Arvonlisävero peritään kulloinkin voimassaolevan suuruisena. Sopimuksessa mainittuun laskutushintaan sisältyvät kaikki työntekijän sopimus- ja lakisääteiset kulut (palkat, palkkiot, verot, vakuutukset jne.). Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyneen laskun perinnästä aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan. – Uudenmaan Vuokramuurarit varaa oikeuden tarkistaa sopimushintaa työvoimakustannusten muuttuessa.

10. Vahingonkorvausvastuu – Uudenmaan Vuokramuurarit ei vastaa työntekijän työssään asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta, ellei vahinko johdu sellaisesta työntekijän ammattitaidon, kokemuksen tai koulutuksen puutteesta taikka työhön soveltuvuuteen liittyvästä seikasta, josta Uudenmaan Vuokramuurarit näiden sopimusehtojen mukaan vastaa. – Uudenmaan Vuokramuurarit ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulonmenetyksestä, tuotannon keskeytyksestä, tai muusta niihin verrattavissa olevasta vahingosta, eikä työntekijän, asiakasyrityksen, tai sen intressipiiriin kuuluvan, tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvista vahingoista. – Uudenmaan Vuokramuurarit ei vastaa velkaostoista, lainoista tai niihin verrattavista muista saamisista, mikäli asiakas sellaisia Uudenmaan Vuokramuurarit välittämälle työntekijälle myöntäisi. – Uudenmaan Vuokramuurarit ei vastaa vahingoista, joita asiakkaalle mahdollisesti syntyy siitä, että työntekijä on estynyt suorittamasta sovittua työtä. Tällaisessa tilanteessa Uudenmaan Vuokramuurarit on sovittaessa oikeus järjestää toinen työntekijä mahdollisuuksien mukaisesti estyneen tilalle. – Uudenmaan Vuokramuurarit ei vastaa vahingoista, joita asiakkaalle mahdollisesti syntyy siitä, että asiakkaalle ei löydy tilauksen mukaista työvoimaa. – asiakas vastaa velvoitteensa laiminlyönnistä tai virheellisestä suorituksesta Uudenmaan Vuokramuurareille tai työntekijälle aiheutuvasta vahingosta. Asiakas vastaa myös työntekijän kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli vahinko tapahtuu asiakkaan lukuun työtä tehtäessä. – omaisuus, joka on Uudenmaan Vuokramuurarien välittämän työntekijän asennettavana, valmistettavana, kuljetettavana, tai muutoin käsiteltävänä, tai huolehdittavana, tai muun toiminnan kohteena on aina asiakkaan vastuulla. – asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta Uudenmaan Vuokramuurareilta kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva tapahtuma tai virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita, muussa tapauksessa asiakas menettää kokonaan oikeuden mahdolliseen korvaukseen. – Uudenmaan Vuokramuurarien ja sen välittämien työntekijöiden/edustajien korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Uudenmaan Vuokramuurarit vastuuvakuutuksen korvausehtojen mukaan ja siitä vakuutuksesta suoritettavaan korvauksen määrään. – Uudenmaan Vuokramuurarit ei vastaa näiden palveluehtojen mukaisesti sille kuuluvien oikeuksien käytöstä tai niistä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. – Tässä kohdassa 10. kuvattu Uudenmaan Vuokramuurarien vahingonkorvausvastuu on tyhjentävä, eikä sillä ole muita velvoitteita eikä vastuita kuin ne, joista näissä ehdoissa ja tilauksessa on nimenomaisesti sovittu.

11. Ylivoimainen este (Force Majeure) – kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon tilaukset ja/tai yleisten sopimusehtojen tekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. – osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä tai sen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle.

12. Sopimuksen peruutus, irtisanominen ja purku – tilauksen peruutus on tehtävä viimeistään 48 h ennen työvuoron alkua. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin, on Vuokramuurarit oikeutettu laskuttamaan yhden (1) työvuoron tilauksella ollut sisältö. Tilauksen ja näiden yleisten sopimusehtojen voimassaoloon ja irtisanomiseen sovelletaan, mitä irtisanomisajasta on osapuolten välillä sovittu sopimuksessa työvoiman välittämisestä. – asiakkaalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa tilausta vuokratyöntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla, ellei Uudenmaan Vuokramuurareilla ole työsopimuslain mukaisia perusteita vastaavasti irtisanoa tai purkaa vuokratyöntekijän työsuhdetta. – mikäli asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tilauksen ehtoja tai näitä ehtoja, Uudenmaan Vuokramuurareilla on oikeus purkaa tilaus. Laiminlyönnistä on huomautettava toista osapuolta kirjallisesti ennen purkamista. Mikäli menettelyä ei korjata 7 päivän kuluessa huomautuksesta Uudenmaan Vuokramuurareilla on oikeus purkaa tilaus välittömin vaikutuksin. – mikäli toista osapuolta haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai se asetetaan selvitystilaan, toisella osapuolella on oikeus purkaa tilaus välittömin vaikutuksin.

13. Salassapito – sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa tilauksen ja sopimuksen työvoiman välittämisestä sisällön sekä sopimussuhteen aikana saamansa luottamukselliset tiedot ja olemaan käyttämättä tällaista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen. Edellä mainittu salassapitovelvollisuus koskee myös tilauksen, sopimuksen työvoiman välittämisestä ja yleisten sopimusehtojen voimassaolon jälkeistä aikaa. – Uudenmaan Vuokramuurareilla on oikeus tarvittaessa luovuttaa tietoja viranomaisille salassapitosäännöksistä poiketen.

14. Oikeuspaikka Tästä sopimuksesta mahdollisesti Uudenmaan Vuokramuurarien ja asiakkaan välille syntyneistä erimielisyyksistä pyritään sovintoon ensisijaisesti osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Ne erimielisyydet, joista ei näin päästä sopuun ratkaistaan viimekädessä Uudenmaan Vuokramuurarien kotipaikan käräjäoikeudessa.

15. Oikeus käyttää asiakkaan nimeä referenssinä, jollei Asiakas sitä erikseen kiellä kirjallisella ilmoituksella.